Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku

Bajeczny czytelnik

Utworzono dnia 01.06.2021

REGULAMIN 
AKCJI „BAJECZNY CZYTELNIK”

§ 1 
Postanowienia ogólne
Organizatorem Akcji „Bajeczny Czytelnik” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku, adres: 12-160 Wielbark, ul. Władysława Jagiełły 8.
2. Celem Akcji jest:
a) zachęcanie dzieci w wieku 6-12 lat do korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku oraz Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim,
b) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich,
c) kształtowanie nawyku regularnego czytania.
4. Czas trwania Akcji: 1 czerwca 2021 roku – 31 sierpnia 2021 roku, z zastrzeżeniem      § 2. ust.11 poniżej.

§ 2
Zasady uczestnictwa w Akcji „Bajeczny czytelnik”
1. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 6-12 lat, które nie posiadają karty bibliotecznej oraz dzieci, które już korzystają z zasobów bibliotek Gminy Wielbark. O przyjęciu zgłoszenia decyduje wiek czytelnika w momencie zgłoszenia udziału w Akcji.
2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
a) zapisanie się jako Czytelnik do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku lub Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim;
b) odebranie imiennej zakładki dziecka do zbierania naklejek przez rodzica jest jednoznaczne z wzięciem udziału w akcji „Bajeczny Czytelnik”;  
c) wzięcie udziału w akcji „Bajeczny Czytelnik” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielbarku w celach i na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu;

d) ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,
e) dodatkowych informacji na temat akcji „Bajeczny Czytelnik” udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku tel.: 896218005 oraz Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim tel.: 895132454

4. Do udziału w Akcji można przystąpić w dowolnym dniu jej trwania.
5. Po dopełnieniu formalności, o których mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik otrzymuje wydrukowaną przez Organizatora „Bajeczną zakładkę”.
6. W okresie od dnia zgłoszenia do końca trwania Akcji (31.08.2021 roku) Uczestnik będzie zbierał na „Bajecznej zakładce” naklejki za:
a) wypożyczony egzemplarz książki - 1 naklejka - „naklejka za wypożyczenie”
b) polecenie nowego czytelnika, który zapisze się do Biblioteki w obecności uczestnika Akcji – 1 naklejka - „naklejka za polecenie”.
7. Jednorazowo Uczestnik może wypożyczyć maksymalnie 5 książek w czasie jednej wizyty Bibliotece.
8. Uczestnik otrzymuje „naklejkę za wypożyczenie” po zwrocie wypożyczonej książki oraz po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane przez bibliotekarza pytanie dotyczące treści przeczytanej książki.
9. Uczestnik może maksymalnie otrzymać 5 (pięć) „naklejek za polecenie”. Uczestnik otrzymuje „naklejkę za polecenie” po zarejestrowaniu poleconego przez niego czytelnika w Bibliotece.
10. Po zebraniu 30 (trzydziestu) naklejek w trakcie trwania Akcji Uczestnik otrzymuje nagrodę. Nagrodą jest książka/kolorowanka/zabawka o wartości do 10,00 zł.
11. Prawo do nagrody uzyskują wyłącznie Uczestnicy, którzy złożą zakładki z kompletem naklejek zebranych w terminie, o którym mowa w ust. 6 oraz ust. 10 powyżej.
12. Nagrodę wydaje Bibliotekarz w placówce, w której złożono „Bajeczną zakładkę”.
13. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz.
14. Akcja „Bajeczny Czytelnik” trwa do wyczerpania nagród.

 


§ 3
 Przetwarzanie danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku, ul. Władysława Jagiełły 8, 12-160 Wielbark, NIP 7451730081, tel. 89 6218005.
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@idpo.pl, infolinia: +48511793443. Funkcję DPO/IOD pełni Tomasz Trzciałkowski.
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia akcji „Bajeczny Czytelnik”.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w akcji „Bajeczny Czytelnik”.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają dane w imieniu administratora danych, m.in. świadczące usługi prawne, audytowe, informatyczne. 
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a następnie przez okres wskazany w przepisach archiwalnych obowiązujących administratora danych.
8. Osoba, których dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Osoba, których dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie udziału w Akcji jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji, które zawierają, co najmniej imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika (opiekuna faktycznego / prawnego Uczestnika) składającego reklamację, jak również opis podstaw reklamacji można składać w formie pisemnej na adres Organizatora. 
3. Dodatkowych informacji na temat Akcji udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku.

Bajeczny czytelnik

Utworzono dnia 11.08.2021, 12:59

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 28

W poprzednim tygodniu: 13

W tym miesiącu: 51

W poprzednim miesiącu: 47

Wszystkich: 1559

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny