Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 04.01.2022

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę na stanowisku: młodszy bibliotekarz oraz pracownik gospodarczy
Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę na czas określony,
• wymiar czasu pracy: 3/4 etatu (30 godzin tygodniowo):
- ½ etatu – młodszy bibliotekarz (20 godzin)
- ¼ etatu – pracownik gospodarczy (10 godzin)
• termin rozpoczęcia pracy: 1 lutego 2022 roku,
• proponowane wynagrodzenie brutto – w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Miejsce wykonywania pracy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku
ul. Władysława Jagiełły 8
12-160 Wielbark
Obowiązki:
• bieżąca obsługa czytelników - udostępnianie zbiorów w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami (zapisywanie nowych czytelników, obsługa wypożyczeń i zwrotów)
• pomoc w wyszukiwaniu i wyborze literatury czytelnikom,
• przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu literatury i czytelnictwa wśród dorosłych i dzieci,
• organizacja imprez bibliotecznych,
• współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi,
• pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo oraz realizacja projektów,
• budowanie wizerunku otwartego miejsca aktywności dla mieszkańców,
• utrzymywanie czystości w placówce.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą (sztuka, muzyka),
• komunikatywność, umiejętności interpersonalne, pracy zespołowej,
• zdolność do inicjowania, elastyczność, otwartość na zmiany,
• biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
• umiejętność wystąpień publicznych, zdolności animacyjne,
• inwencja i pomysłowość,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• szczegółowe CV z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej oraz zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą.
Do dokumentów aplikacyjnych proszę dołączyć podpisaną klauzulę następującej treści:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.) w zw. z art. 221a Kodeksu pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych przez administratora danych w celach związanych z rekrutacją.
Termin i miejsce składania ofert:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: młodszy bibliotekarz”, bądź przesłanie pocztą na adres:
ul. Władysława Jagiełły 8, 12-160 Wielbark
w terminie do 14 stycznia 2022 roku (liczy się data wpływu do biblioteki).
Informacje dodatkowe:
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie spełnią wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone (spełniające kryteria naboru), zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Klauzula informacyjna RODO dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku, ul. Władysława Jagiełły 8, 12-160 Wielbark, NIP 7451730081, tel. 89 6218005, email: gbp_wielbark@wp.pl - jako pracodawca.
2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@idpo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane wykraczające poza wskazany zakres, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 221 i 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.).
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie usunięte, poza przypadkiem związanym z Państwa zatrudnieniem.
8. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody);
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (w formie i na zasadach określonych na stronie Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155)
6) prawo do przenoszenia danych (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody)
9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą profilowane ani poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 04.01.2022, 15:33

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 28

W poprzednim tygodniu: 13

W tym miesiącu: 51

W poprzednim miesiącu: 47

Wszystkich: 1559

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny