Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku

Konkurs fotograficzny

Utworzono dnia 21.01.2022

Wielbark, 20.01.2022

 

 Regulamin konkursu fotograficznego

„FERIE ZIMOWE Z KSIĄŻKĄ”

 

1. Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku.

 

2. Cele konkursu:

Propagowanie czytelnictwa,
Mobilizowanie do czytania i zdobywania nowej wiedzy,
Pobudzanie kreatywności,
Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.

3. Uczestnicy:

kategoria 1: dzieci i młodzież do lat 18,
kategoria 2: dorośli powyżej 18 roku życia.

 

4. Tematyka prac konkursowych:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie fotografii o treści zgodnej z tematem konkursu, tj. przedstawiającej osobę/osoby z ulubioną książką (np. w trakcie czytania) lub sytuacji powiązanej z tematyką książki.

 

5. Terminy:

zdjęcie należy wysłać do 4 lutego 2022 r.

 

6. Składanie prac konkursowych:

Wysyłka na e-mail: gbp_wielbark@wp.pl

 

7. Warunki uczestnictwa:

Jeden uczestnik może nadesłać na konkurs 1 zdjęcie,
Zgłoszenie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca samodzielnie wykonana, nienagradzana w innych konkursach i nie była wcześniej prezentowana,
W e-mailu: gbp_wielbark@wp.pl proszę umieścić następujące informacje:

Temat maila: Konkurs fotograficzny „Ferie zimowe z książką”

Treść maila: Imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu.

Dane te będą dostępne tylko dla Organizatora, aż do chwili wyłonienia zwycięzców konkursu,

Zdjęcia niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane,
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu.

 

8. Kryteria oceny prac:

Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora według następujących kryteriów:

realizacja tematu konkursu,
oryginalne pomysły i jasność przekazu,
wrażenia artystyczne,
estetyka i staranność wykonania

 

9. Zakończenie konkursu:

laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora,
o sposobie podziału nagród decyduje Jury konkursu,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu,

zdjęcia zastaną zaprezentowane na stronie internetowej: www.gbp-wielbark.naszabiblioteka.com oraz Facebooku GBP dnia 7 lutego 2022 r.,
nagrody należy odebrać osobiście/za pośrednictwem upoważnionej osoby dorosłej w terminie wskazanym przez Organizatora.

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku praw autorskich do celów promocji.

 

10. Uwagi końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników konkursu,
uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,
dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku tel.: 896218005,
Konkurs organizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku.

11. Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku, ul. Władysława Jagiełły 8, 12-160 Wielbark, NIP 7451730081, tel. 89 6218005.

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@idpo.pl, infolinia: +48511793443. Funkcję tę pełni Tomasz Trzciałkowski.

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji, promocji oraz przeprowadzenia konkursu.

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają dane w imieniu i na polecenie administratora danych, m.in. świadczące usługi prawne, audytowe, informatyczne.

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a następnie przez okres wskazany w przepisach archiwalnych obowiązujących administratora danych.

8. Osoba, których dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Osoba, których dane dotyczą posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, email: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000), w trybie i na zasadach opisanych na stronie Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane.

Konkurs fotograficzny

Utworzono dnia 21.01.2022, 09:33

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 27

W poprzednim tygodniu: 13

W tym miesiącu: 50

W poprzednim miesiącu: 47

Wszystkich: 1558

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny